X
تبلیغات
رایتل

. WWW.NASSERIA.NET

ناصرعبداللهی معجزه گربود. . .

آمدن ورفتن رسم این دنیاست ودیدن جای خالی آنهایی که دوستشان داریم،

قانونی است که زندگی برای بشریت تعیین کرده است. یک روزآمدن ویک روزرفتن ویک روزمهمان شدن دراین مهمان سرای دنیا، رسم زندگی است.

اما به قول بزرگی که گفته است:«من نامم را پدرومادرم  وشهرتم را اجدادم انتخاب کرده اند،اما مسیرزندگی را خودم تعیین می کنم،بودن مهم نیست، چگونه بودن و چگونه رفتن مهم است واین فصل ممیز انسان ها ازیکدیگراست.»

 

ناصرعبداللهی ازجمله چهره هایی بود که اگرکمی انصاف به خرج دهیم، قضاوتی منصفانه، بی همتا بودنش را ثابت می کند. چهره ای که با جذابیت، محبوبیت و

بی ریایی،درمدت زمانی کوتاه وباورنکردنی به آن چنان جایگاهی دست یافت که شاید برای خود اونیز دورازانتظاربود.

با وجود مطرح بودن چهره این هنرمند،هم چنان حرف هایی نشنیده ازکسانی که برای اولین بار دست وی را به نشانه دوستی ویاری دراین راه فشردند، باقی است.

 

«سفرنامه صبا» راهگشایی برای هنرمندان گمنام

بی شک هرایرانی، برای یک بارهم که شده درطول این سالیان برنامه پرطرفدار«صبح بخیرایران» را دیده است. برنامه ای موفق وپرطرفدارکه هرروزصبح، با درنظرگرفتن آیتم های جذاب ومتفاوت، جای خود را در

خانه ها ودلها بازکرد. ازجمله ویژگیهای این برنامه که توانست میان مخاطبان شهرستانی طرفداران پروپا قرص پیدا کند،قسمتی تحت عنوان سفرنامه«صبا»بود.

این برنامه با درنظرگرفتن تدارکات مورد نیاز،درهرقسمت سری به شهرستان های دورونزدیک ایران می زد وازنزدیک به اتفاق اهالی شهرستان های مزبور، ساعاتی را به گپ وگفت می پرداخت.

نکته ای که دراین سفرها جلب توجه (والبته جلب تحسین)می نمود،آشنا ساختن مخاطبان با هنرمندان ناشناخته بود. «سفرنامه صبا»دلیلی برای راه گشایی تعدادی ازهنرمندان شد که درحال حاضرنیزمشغول فعالیت هستند.

 

 

ترانه هایی که هرگزتکرار نخواهد شد

جواد مباشری

 

جواد مباشری که درسال 74یکی ازتهیه کنندگان برنامه سفرنامه«صبا» بود به سوال ما مبنی برنحوه آشنایی اش با زنده یاد ناصرعبداللهی چنین توضیح داد:

 

درمدت زمانی که تهیه کنندگی برنامه«سفرنامه صبا» را به عهده داشتم، در

سفر به شهرستان های مختلف با اداره ارشاد شهرستان ودرصورت امکان با دفترتلویزیون استان درارتباط بودم. درسفری که درسال 74 به بندرعباس داشتیم،یکی ازهمکاران ما دررادیوتلویزیون بندرعباس،ازفعالیت هنرمند جوانی دراین استان خبرداد که به دلیل کم رو بودن تمایل چندانی به همکاری در رادیوتلویزیون بندرعباس نشان نمی داد.آدرس منزل ناصرعبداللهی را ازهمکارم گرفتم وهمان شب ساعت 11پس از فراغت ازکارها،سری به منزل اوزدیم. خانه ای دریکی از بولوارهای کناردریای بندرعباس وجوانی خوش رو که به گرمی ازحضورما استقبال کرد.همان شب درمنزل با امکاناتی که داشت(ازجمله ارگ ومیکروفن)چند قطعه را بصورت زنده برایمان اجرا کرد. سپس تا نیمه های شب درخیابان های بندرعباس قدم زدیم وناصرازعلایق واعتقادات وهنرش برایمان گفت. بعد ازآن شب به شدت تحت تاثیرشخصیت وصدا وآثاراوقرارگرفتم وبه اوپیشنهاد ادامه همکاری دادم. سرانجام برای ضبط برنامه ای دریکی ازپارک های بندرعباس به نام «نخل خدا» با ناصرقرارگذاشتیم که تا پایان برنامه ازحضوردربرنامه امتناع کرد. قبل ازجمع آوری وسائل صحنه یکی ازهمکاران را برای آوردن اوبه سرصحنه فرستادم وسه آهنگ توسط وی اجرا شد. البته این آهنگ ها به صورت زنده پخش نشد وبرنامه با مصاحبه ای که اقبال واحدی با اوداشت برای پخش در زمانی مناسب،تهیه شد.

پس ازسفربه بندرعباس،ناصرعبداللهی به عنوان یک دوست درسفربه کیش وقشم ما را همراهی کرد وتنها درجزیره قشم اجرای زنده داشت،که با موفقیت نیزهمراه بود. درسفری که به جزیره ابوموسی داشتیم با وجودی که ناصرعبداللهی دراین سفردرکنارما نبود،قطعاتی را که دربندرعباس ضبط کرده بودیم پخش کردیم.هم چنین قطعه ای به نام «ای نام توبهترین سرآغاز» که ازساخته های ناصرعبداللهی بود وبا اقتباس ازشعرسنایی با مطلع فوق شروع می شد،که به نوعی تبدیل به تیتراژبرنامه«سفرنامه صبا» شد.

 

دلیل عدم اجرای زنده توسط ناصرعبداللهی درآن زمان چه بود؟

آغاز فعالیت اوبود وبه راستی نتیجه اجرای زنده را نمی توانستیم حدس بزنیم. با توجه به حضورتازه وی درسیما ونواختن همزمان،آمادگی زیادی برای اجرای زنده نداشت.

 

ازحضورناصرعبداللهی درتهران واستودیوصبا برایمان بگویید.

پس ازمسافرت های متعدد وبازگشت به تهران، نوروزسال 1375ازناصر

عبداللهی برای حضوردربرنامه صبح بخیرایران دعوت کردیم. پس از

حضوراودراستودیوصبا،قطعه ای بصورت زنده توسط اواجرا وپخش شد.

 

آثاربرجسته ناصرعبداللهی ازنظرشما کدام یک ازقطعات اوبودند؟

قطعه ای درمدح حضرت ابوالفضل(ع)وقطعه ای دیگربنام «توحید»(وشاید با نامی دیگراما با مفهوم توحید) که هرگزبصورت جدی تنظیم وپخش نشد. یا به عبارتی پخش آنها به برنامه صبح بخیرایران محدود شد. هم چنین

قطعه ای درمدح حضرت رسول(ص)،با موسیقی فیلم محمد رسول الله و

قطعه ای به نام«علی ای احمد ثانی»که البته این قطعه درآلبوم«بوی شرجی» لحاظ شد. قطعه محمدرسول الله(ص)،با تنظیمی سنگین توسط ارکستراسیون اجرا شد وازجمله آثارقوی وپرمحتوای اوبود.

 آلبوم های«عشق است» و«دوستت دارم» جزء پرفروشترین آثار ناصرعبداللهی بود که مورد استقبال زیادی قرارگرفت. درایران وخارج از ایران،ازجمله لندن،کنسرت های موفقی برگزار کرد ودرتمام برنامه ها ازکسانی که برای اولین باردربرنامه سفرنامه صبا، اورا یاری کردند قدردانی کرد وبه نوعی این امررا برخود تکلیف کرده بود. 

دیدگاه شما درهمان مقطع زمانی که با ناصرعبداللهی همکاری می کردید، نسبت به فعالیت هنری اوچه بود؟

به طورملموس احساس می کردم وجود هنرمندانی مثل ناصربرای تکان دادن بازارموسیقی پاپ لازم است. کاراوازمحتوایی معنوی برخورداربود و مایه تمام کارهایش،به خصوص آثاری که درابتدا با اوپخش کردیم، معنا گرایانه بود. ازدیگرآثاراو،اثری بود که پیش ازآن صادق آهنگران اجرا کرده بود وناصرعبداللهی مجدداً این قطعه را اجرا کرد. این اثرهم با تنظیمی سنگین، توسط ارکستراسیون وبا شعرمعروف «ای لشگرصاحب زمان(عج)» اجرا شد وصرف تغییرات کوچکی درشعرازتلویزیون پخش شد. پخش این قطعه مربوط به زمانی بود که مسئولیت بخشی ازیک برنامه، درارتباط با رزمایشی را به عهده داشتیم، این قطعه برای اولین بار درآن برنامه پخش شد ومتاسفانه هرگزتکرار نشد.

  

ناصرعبداللهی  

دوستان نزدیک ناصر بدون توجه به فاصله سنی همگی او را بابایی صدا می کردند.   

 

خیلی ها معتقدند ناصرعبداللهی خیلی زود دردلها جا گرفت وبه عبارتی قدم آخررا اول برداشت. دلیل موفقیت اوازدیدگاه شما چیست؟  

یکی ازدلایل موفقیت ناصر،چهره جذاب ومعنویتی بود که درورای آن وجود داشت. دلیل دیگر،فضای آثاراوبود که ماهیت معنوی داشتند ومطلب سوم شخصیت ساده و بی ریای ناصرعبداللهی بود. ناصرهمیشه با مردم بود ودر مدت زمانی که درتهران بیشتریکدیگررا می دیدیم،بارها پس ازخروج از

دفتر مشاهده می کردیم که با چند نفرغریبه دردفترکارحاضرمی شود. وقتی ازعلت حضورافراد سوال می کردیم تنها جوابی که می داد،علاقه مندی آنان برای شنیدن آثارش را ذکرمی کرد. روحیه عجیبی داشت وکودک درونش همچنان زنده بود وازاین حیث انسان فوق العاده ای محسوب می شد. اعتقادات خاصی داشت،ازجمله اینکه معتقد بود باید کاری کند که نسل جوان را تحت تاثیرقرارداده وحرف وهدفش همیشه معین بود. اوشهرتش را برای گزینش های معنوی اش بکارمی بست.

 

******

هنرمندی نوآور ومبتکر

اقبال واحدی

 

ازشروع  آشنایی تان با ناصرعبداللهی و چگونگی حضوراودربرنامه

«سفرنامه صبا» بگویید: 

درسال 74 برای ضبط قسمت هایی ازبرنامه«سفرنامه صبا» به استان هرمزگان وسپس به بندرعباس رفتیم. ناصرعبداللهی دربندرعباس،از هنرمندان محلی بود که ازطریق اداره ارشاد استان هرمزگان به ما معرفی شد. جوانی که زمینه های مذهبی درقالب موسیقی پاپ فعالیت می کرد، مطلع شدیم.

درهمان روزها برنامه ای دریکی ازپارک های بندرعباس به نام«نخل ناخدا» با حضور مردم این شهرضبط وبه صورت زنده پخش شد. پس ازپایان برنامه، چند قطعه با نوازندگی واجرای ناصرعبداللهی ضبط کردیم که به دلیل مشخص نبودن چگونگی اجرا اقدام به پخش زنده نکردیم. پس ازاین سفر،به جزیره ابوموسی رفتیم وهمانجا قطعات ضبط شده را پخش کردیم. ازجمله قطعه ابوالفضل(ع) که درمدح آن حضرت ساخته شده بود و درایام شعبان و روزجانباز ازجزیره ابوموسی پخش شد. این حرکت به منزله معرفی چهره ای جدید درموسیقی پاپ بود. پخش این قطعه با استقبال خوبی ازسوی مردم مواجه شد وبه همین دلیل درسفری کمه به جزیره کیش داشتیم بازهم ازآن استفاده کردیم.

پس ازمراجعت ازسفرهایی که ازآنها یاد کردم، ناصرعبداللهی دربرنامه صبح بخیرایران حضورپیدا کرد.

 

ازآمدن ناصرعبداللهی به تهران وبرنامه«صبح بخیرایران» برایمان بگویید: 

پس ازپخش قطعه های اجرا شده توسط ناصر ومشاهده استقبال مخاطبان، ازاین هنرمند برای حضوردربرنامه صبح بخیرایران دعوت کردیم. گفتنی است جواد مباشری،که درآن سالها  یکی ازتهیه کنندگان برنامه«سفرنامه صبا»بود، دراین زمینه کمک زیادی به زنده یاد ناصرعبداللهی کرد. برای مدتی، بنا به دلایلی شاهد پخش اثری ازناصرعبداللهی نبودیم که مشکل فوق به کمک جواد مباشری حل شد.پس ازفوت ناصرعبداللهی،نواراولین اجرای اورا که درجزیره ابوموسی برای نخستین بارپخش شد، تکثیرکردیم ودر اختیارعلاقمندانش قراردادیم.

 

بیشترین دلیل موفقیت ناصرعبداللهی را درکدام یک ازخصوصیاتش

می دانید؟ 

یکی ازخصوصیات بارز والبته دوست داشتنی این هنرمند،چهره جذاب اوبود. به علاوه اشعاروآهنگ هایی که مطلقاً حاصل تلاش خود اوبود. صدای خوب اودرکنارشعرو موسیقی،مجموعه موفقی را تشکیل می داد. این هنرمند گرایشات مذهبی استواری داشت وبیشتر دروصف ائمه اطهار(ع) می سرود ومی خواند. پیش ازآن، قطعات اجرا شده درمدح ائمه اطهار(ع) را درقالب سنتی شاهد بودیم وشنیدن اشعاری ازاین دست درفضای موسیقی پاپ، حرکتی بدیع وجالب بود.

ازدیگرخصوصیات مثبت او، می توان به همت والایش اشاره کرد. پس از آشنایی ما با ناصرعبداللهی و ورود اوبه جامعه موسیقی، درتمام برنامه هایی که اجرا می کرد، ازمن وهمکارانم، به خصوص جواد مباشری که اورا دراین راه یاری کرده بود، یاد می کرد.

 

فعالیت هنری زنده یاد ناصرعبداللهی چند سال طول کشید وشما فعالیت وی را دراین دوران چگونه ارزیابی می کنید؟ 

فعالیت وی حدود 12سال به طول انجامید.ازجمله مولفه های مثبت اووجود ابتکار و نوآوری درآثارش بود. خواندن به لهجه محلی را ادامه داد وهرگز نخواست خودش را اززادگاهش جدا بداند. همیشه به زادگاهش افتخارمی کرد. کنسرت هایی که برگزارمی کرد همیشه مورد استقبال وتوجه قرارمی گرفت واین موضوع نشان دهنده موفقیت اودربرقراری ارتباط با مخاطبان بود.

 

 

******** 

صدایی که شخصیت داشت!

افشین سیاه پوش

 

ازناصرعبداللهی گفتن کارسختی است. اصلاً همیشه صحبت کردن درمورد آدم های بزرگ کاربسیارسخت ومشکلی بوده وخواهد بود، به خصوص آدم هایی که هم شخصیت بزرگی دارند وهم قلب بخشنده. به نظرمن ناصرانسان بزرگی بود با آرزوهای کوچک. اما چرا اورا اینطورتوصیف کردم؟ آدم های بزرگی مثل ناصر،خودشان آرزوهای بزرگی هستند برای مردمی که دوست شان دارند.

گفتنی ها درمورد این هنرمند فرهیخته بسیاراست.  

  ازجمله اینکه ناصر، روح بزرگ و پرتلاطمی داشت ووقتی کنارش می نشستی این موضوع را به سرعت درمی یافتی که روح بی تاب اودرقالب بدنش نمی گنجید وهمواره سودای پروازداشت.  

 

نه اینکه بعد ازفوتش بخواهم با چنین حرف هایی ازاو تعریف وتمجید کنم،بلکه به این دلیل مثل ناصرکمتردردنیا داریم. 

آیا کسی را می شناسید که هرروزدوبار شما را ببیند وهرباردرآغوشش بفشارد وبه شما بگوید دوستتان دارد؟ ناصرعبداللهی چنین شخصیتی داشت. به بیان دیگراونهایت مرام وبزرگواری را درقالب یک انسان هنرمند وجذاب، درخود جمع کرده بود.  

 

البته این تمام ماجرا نیست چرا که ناصر، از لحاظ تکنیکی نیزجزو بهترین خوانندگان وهنرمندان وطنی بوده ومی توانم به جرات بگویم اگرصدای غیرقابل تکراراورا ازموسیقی پاپ بعد ازپیروزی انقلاب اسلامی حذف کنیم، هنرموسیقی درکشورمان 10تا15 درصد ازتوان خود را ازدست خواهد داد. صدای ناصربرعکس بسیاری ازهنرمندان مان یک کاراکترداشت،یک کاریزمای واقعی ازیک خواننده برزگ واین مسائل بود که وی را درزمره بالاترین ها درموسیقی مطرح

می کرد.

 

من روزها وشب های بسیاری را با ناصرعبداللهی سرکردم وخاطرات فراوانی چه تلخ و چه شیرین ازوی دارم. رابطه کاری نزدیک من وناصر درعالم موسیقی آنچنان بود که سعی می کردیم بدون کم وکاست خواسته های یکدیگررا اجابت کنیم. یادم می آید آهنگساز جوانی را می شناختم که آرزویش کارکردن با ناصرعبداللهی بود. البته سعی می کنم نامی ازوی نبرم چرا که حالا آن جوان یکی ازبهترین ومعروفترین آهنگسازان کشوراست و نامش را دراکثرآلبوم های این روزها می بینیم. خلاصه اینکه من ماجرا را با ناصردرمیان گذاشتم وگفتم، این هنرمند جوان دوست دارد تورا ازنزدیک ببیند. ناصرهمان شب قراردیداررا فیکس کرد وبا هم به خانه آن جوان رفتیم. بعد ازدوسه روزمتوجه شدم ناصربدون اینکه به من چیزی بگوید با آن جوان رابطه برقرار کرده وبه وی کمک می کرد تا پیشرفت کند. حتی می شنیدم که با گیتارش به خانه آن هنرمند جوان می رفت وبرای خوانده اش گیتار  می زد ومی خواند. حالا که به گذشته بازمی گردم ازخودم می پرسم، چند خواننده مثل ناصرعبداللهی وجود دارد که چنین کاری انجام دهد وبا دادن فضای هنری وخرج کردن اعتبارش به بزرگ شدن یک نفرکمک کند؟

 

ناصرعبداللهی انسانی بود که به دلیل داشتن جاذبه های شخصیتی فراوان از سوی همکارانش به شدت حمایت می شد. اوبه راحتی می توانست یک گروه را تحت تاثیرخود قرار داده وخواه ناخواه اعضا را برآن دارد که خواسته هایش را اجرا کنند وچقدردراین کارتبحرداشت. شخصیت کاریزماتیک او سبب می شد همه به اواحترام بگذارند.  

 

جدا ازاین مسائل،حس می کنم دراو می شد علم متافیزیک را جستجو کرد. بله! روح بزرگ ناصرعبداللهی درگیربُعد متافیزیکی زندگیش بود.

 

روحش شاد ویادش گرامی باد.

 

منبع: نشریه تخصصی موسیقی قرن21/ آبان وآذرماه 1387. 

(با تشکر از محسن برای ارسال این مطلب)

  

  

ب.ن: 

دوستان گرامی متاسفانه خبردار شدم که پدر گرامی یکی از دوستانمان به نام مرجان چند روز پیش فوت کردند. اینجانب با نهایت تاسف و تاثر از طرف خود و دیگر دوستداران ناصریا به ایشان تسلیت  گفته و از خداوند برای ایشان و خانواده گرامیشان صبر و تحمل  خواستارم. 


 

برای مشاهده دیگر مطالب موجود در وبلاگ ناصریا با موضوع( و این بار او از ناصر می گوید  )بر روی همین لینک کلیک کنید.

 

 

  

  

هرگونه تکثیر یا کپی برداری از مطالب این سایت بدون ذکر منبع ممنوع می باشد 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

چگونه در گروه ناصریا عضو شویم؟  

 

    

 

 

 

 • مراسمها
 • مصاحبه با ناصرعبداللهی
 • مطالب نوشته شده توسط گل مینا
 • مصاحبه با نوید عبداللهی
 • عکسهای ناصرعبداللهی
 • و این بار او از ناصر می گوید
 • نقل قول از منابع دیگر
 • عضویت در گروه ناصریا
 • نقدوبررسی
 • یادمان
 • معرفی کتاب
 • مطالب نوشته شده توسط هومن
 • موسیقی
 • به سوی او
 • اخبار
 • دانلودوبرگردان آهنگهای بندرعباسی
 • متن ترانه های ناصرعبداللهی
 • مناسبتهای خاص
 • دانلود فایل صوتی کنسرتهای ناصریا
 • دانلود آلبومهای ناصرعبداللهی
 • فال ترانه
 • حرفهای شما   

   


 •  

    

   برای بازگشت به صفحه اصلی کلیک کنید.  

  نظرات (15)
  نام :
  ایمیل : [پنهان میماند]
  وب/وبلاگ :
  برای نمایش آواتار خود در این وبلاگ در سایت Gravatar.com ثبت نام کنید. (راهنما)
  سلام...

  فیلم کوتاهی از ناصریا در بیمارستان ...

  باور ناکنم ...

  http://lina.blogsky.com
  شنبه 16 آذر‌ماه سال 1387 ساعت 01:00
  امتیاز: 0 0
  دوست خواهم داشت
  بیشتر از دیروز
  باکی ندارم از هیچ کس و هر کس که تو را دارم عزیز
  عشق است ،‌عشق ...

  روحش شاد
  شنبه 16 آذر‌ماه سال 1387 ساعت 01:13
  امتیاز: 0 0
  چرا نمیشه فیلم آقاناصررودید رو دید؟برای چی باز نمیشه؟با این مطلب جدید دلم بازم بیشتر سوخت.
  آقاناصر.....عزیز دلم....
  شنبه 16 آذر‌ماه سال 1387 ساعت 12:00
  امتیاز: 0 0
  http://www.facebook.com/people/Naser-Abdollahi/641664854
  شنبه 16 آذر‌ماه سال 1387 ساعت 13:47
  امتیاز: 0 0
  سلام مینای عزیز. وقتی لینک فیلم اخرین لحظات ناصر رو باز می کنم .توی صفحه سایت چیزی نیست که بتونم ببینم یا بخونم
  شنبه 16 آذر‌ماه سال 1387 ساعت 22:19
  امتیاز: 0 0
  پاسخ:
  مشکلش و برطرف می کنم.
  چه زیبا ازناصریای عزیزمان گفته اند...‏

  ازدلایل موفقیت ناصر،چهره جذاب ومعنویتی بود که درورای آن وجود داشت

  دلیل دیگر،فضای آثاراوبود که ماهیت معنوی داشتند

  شخصیت ساده وبی ریای ناصرعبداللهی ...‏

  حرف وهدفش همیشه معین بود...‏

  شهرتش را برای گزینش های معنوی اش بکارمی بست

  وازمولفه های مثبتش،وجود ابتکارونوآوری درآثارش بود...‏

  و کار او،که ازمحتوایی معنوی برخورداربود و مایه تمام کارهایش،به خصوص ‏آثاری که درابتدا با اوپخش کردیم، معنا گرایانه بود...‏
  ‏ ‏
  ‏ ******‏
  اما ای کاش روزی می توانستیم ترانه های تکرار نشدنی ناصریای عزیزمان را ‏بشنویم
  آثاری همچون: قطعه ای درمدح حضرت ابوالفضل(ع) ‏وقطعه ای دیگربنام «توحید»(وشاید با نامی دیگراما با مفهوم توحید) ‏ویا‎ ‎قطعه ای درمدح حضرت رسول(ص)، و....‏
  امیدواریم روزی بتوانیم با همکاری دوستان نزدیک زنده یاد عبداللهی و یا ‏کسانی که دراین راه همواره با او بوده اند ترانه های پخش نشده ناصریای ‏عزیزمان را جمع آوری کرده، آنها را درقالب البومی ارزشمند تنظیم کرده تا ‏دراختیار دوستدارانش و دیگر عزیزان قرار دهیم.
  یکشنبه 17 آذر‌ماه سال 1387 ساعت 00:54
  امتیاز: 0 0
  اولین بار ناصر عزیز رو سال ۷۵ توی همین برنامه دیدم هنوز تمام
  جواباش و در مقابل سئوالهای مجری یادم .
  یکشنبه 17 آذر‌ماه سال 1387 ساعت 22:40
  امتیاز: 0 0
  یادم باشد چیزی نگویم که به کسی بر بخورد ... که بگویند کفر !!! می گویم...هیس!
  اما بگذار بنویسم برای آن بی همتای بزرگ و نازنین:

  صدای تو بیداری ریشه، آواز سبز برگه

  صدای تو پر وسوسه، مثل شبخونی تگرگه

  هیشکی مثل تو نرفت!

  هیشکی مثل تو نموند!

  ...

  هیشکی مثل تو نشد
  هیشکی مثل تو نشد

  یکشنبه 17 آذر‌ماه سال 1387 ساعت 23:14
  امتیاز: 0 0
  من قراره با خانواده م و دو سه تا از دوستام بریم دومین مراسم ... اگه قرار باشه سالگردی در کار نباشه من جلوی همه ضایع میشم اون وقت مجبورم خودم سالگرد بگیرم.
  پس کو مراسم ؟
  (من همه امیدم به شماس پارسال اونقدر زنگ زدیم آوای نکیسا دیگه آقاهه ما رو شناخته بود و طوری جواب می داد که انگار ما مزاحم تلفنی هستیم )
  دوشنبه 18 آذر‌ماه سال 1387 ساعت 17:13
  امتیاز: 0 0
  پاسخ:
  سلام
  مراسم در تهران برگزار خواهد شد.
  به محض اینکه زمان دقیقش مشخص بشه تو وبلاگ درج خواهم کرد.
  سلام
  . من خودم نمی دونستم که ناصر اینطوری معروف شده. در ضمن اگر می شد اون فیلم ها(اجرای اول ناصر) رو روی وب گذاشت، خیلی خوب می شد. در ضمن اگر قطعه های محمد جان و ابوالفضل(ع) رو دارید روی وب بگذارید.
  باز هم ممنون از اینکه سعی دارید یاد و خاطره ی آن عزیز را زنده نگه دارید.
  به امید موفقیت های روز افزون برای شما
  دوشنبه 18 آذر‌ماه سال 1387 ساعت 21:16
  امتیاز: 0 0
  پاسخ:
  سلام
  متاسفانه هیچ کدوم از این قطعات را ندارم!
  سلام
  امیدوارم مشکلی که سال گذشته برای برگزاری مراسم ناصر عزیز پیش اومد دیگه امسال پیش نیاد البته تمام طرفداران ناصر عزیز به این مسائل عادت کردند اگر همه دوستان موافق باشند چند نفر دواطلبانه برنامه ای تدارک ببینیم ما نباید منتظر اوای نکیسا یا افرادی باشیم که بخواند برنامه ای تدارک ببیند بعد هم به راحتی کنسلش کنند روحش شاد
  سه‌شنبه 19 آذر‌ماه سال 1387 ساعت 14:23
  امتیاز: 0 0
  پاسخ:
  مراسم در تهران برگزار خواهد شد.
  سلام مینای عزیزم ...

  ار رحماتت ممنونم من در این دیار غربت چشم امید به همبستگی شما دوستان ناصری بستم و با خواندن مطالب زیبای تو سرشار از انرزی میشم .....
  تو این روزا که ناصر عزیزمان در کما بود دو هفته چهارشنبه باران بارید و عطر حضور ناصریا در این ور آبها ما رو مسخ خودش کرد ..

  قانع به خیالی ز تو بودیم چو حافظ ....

  یا علی مدد
  سه‌شنبه 19 آذر‌ماه سال 1387 ساعت 16:58
  امتیاز: 0 0
  عزیز توروخدااگه خبری ازسالگرددوم ناصرگرفتی بگو .ممنون
  چهارشنبه 20 آذر‌ماه سال 1387 ساعت 14:57
  امتیاز: 0 0
  پاسخ:
  مراسم سالگرد در تهران برگزار می شود به محض اینکه مکان و زمانش مشخص شد در وبلاگ درج خواهم کرد
  دوستان عزیز ناصری سلام،از لطف و محبت شما بسیار سپاسگزارم.نمیدونم این همه لطف و مهربونی شما را چطور باید جبران کنم.شما عزیزترین دوستان ندیدهء من هستید که بی صبرانه منتظرم همگی شما را از نزدیک ببینم.خوشحالم که منو از خودتون میدونید و به عنوان یکی از مریدان ناصریای عزیز قبول دارید.در آخر از یلدای عزیزم که همیشه با محبتهای خواهرانهء خودش منو مورد عنایت قرار میده،ممنونم و براش آرزوی موفقیت دارم.از مینای عزیز،نیلوفر مهربون و آقا مهدی هم بینهایت ممنونم و امیدوارم درمسیری که قدم گذاشته اند هر روز موفق تر از قبل باشند.منو می بخشید که اسم بقیهء دوستان را نمیدونم ولی از یکایکشون ممنون و سپاسگزارم.موفق باشید.دوستدار شما عزیزان ناصری (مرجان)
  چهارشنبه 20 آذر‌ماه سال 1387 ساعت 22:53
  امتیاز: 0 0
  پاسخ:
  سلام مرجان جان.
  ممنون از اظهار لطف و محبتت..
  خدا پدر مهربون و خوبتون و بیامرزه.
  امیدوارم غم آخرت باشه گلم.
  آنان که به روشنی ایمان دارند خوب می دانند که صبح چقدر نزدیک است.......
  سه‌شنبه 26 آذر‌ماه سال 1387 ساعت 18:08
  امتیاز: 0 0